Zaupajte zanesljivemu partnerju z več kot 25 letnimi izkušnjami. Računovodsko svetovanje - za dobre poslovne rezultate potrebujete urejeno računovodstvo, prave davčne nasvete in izobražen kader. Online osebno svetovanje

Kaj je potrebno vedeti in storiti še za leto 2023:

  • popis OS;
  • evidentiranje pomembnih poslovnih dogodkov v poslovnih knjigah in vpliv na davčno osnovo – kaj je potrebno preveriti pri OS, NS, zalogah, terjatvah, rezervacijah…;
  • poudarek na knjiženju škode na opremi, zalogah, nepremičninah, zaradi poplav in plazov v avgustu 2023;
  • Knjiženje državnih pomoči;
  • Opravimo pregled prihodkov in odhodkov z davčnega vidika: Davčno priznani prihodki, davčno priznani odhodki, delno priznani odhodki, nepriznani stroški, posebnosti in primeri iz prakse (bonitete, rezervacije in časovne razmejitve, reprezentanca, slabitve in odpisi terjatev,…)
  • Davčne olajšave in vpliv na davčno osnovo

 

73.20 vklj. DDV